ABOUT

About Us

All about Cheeze Looker

                ณ วันนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก Cheeze  Magazine ...

Cheeze Magazine ถือได้ว่าเป็นนิตยสารที่รู้ดีที่สุด เชี่ยวชาญที่สุดเรื่อง Street Fashion และในทางกลับกัน ผู้อ่านต่างก็ให้การยอมรับเราและไว้ใจเราเรื่อง Street Fashion มากที่สุด

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง มีความสนใจทางด้านแฟชั่นมากกว่าแต่ก่อน ผู้ชายหันมาสนใจแฟชั่นในแนวสตรีทสไตล์มากขึ้นเป็นลำดับ มีสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายมากขึ้น และยังมีแนวโน้มที่ผู้ชายจะหันมาดูแลตัวเองทั้งทางด้านผิวพรรณและรูปร่าง รวมถึงการแต่งกายมากขึ้นไม่แพ้ผู้หญิง และจากประสบการณ์การทำนิตยสารแฟชั่น Cheeze Magazine จะเห็นได้จาก ภาพถ่าย street fashion ในนิตยสาร  ซึ่งในอดีตมีสัดส่วนภาพถ่ายแฟชั่นอยู่ที่ ผู้ชาย 20/ผู้หญิง 80 แต่ในปัจจุบันมีเท่า ๆ กัน  ดังนั้น Cheeze Looker จึงได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง Lifestyle ของผู้ชาย

Concept

Cheeze LOOKER เป็นนิตยสารแนว Street Wear for Men ที่เพิ่มแรงบันดาลใจและความสนุก กับการแต่งตัวและดูแลตัวเองให้แก่ผู้ชาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในกระแสแฟชั่นให้ผู้ชายได้ลุกขึ้นมาสนุก กับการแต่งตัวมากขึ้น

Target

- ผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ รักในแฟชั่น มีความกล้าแสดงออก มีไฟในการค้นหาความแปลกใหม่ มีความทันสมัย ทันเทคโนโลยี เป็นบุคคลที่มีสายอาชีพอยู่ในวงการแฟชั่น บันเทิงและศิลปะ เช่น ดีไซเนอร์ โมเดลลิ่ง ครีเอทีฟ หรือช่างภาพอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น เป็นต้น

- ผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 17 – 21 ปี  เป็นกลุ่มที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้อ่านหลักของนิตยสาร Cheeze

- ผู้ชายหัวใจวัยรุ่นที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

 

images by free.in.th
images by free.in.th .. images by free.in.th


CHEEZE Magazine : Twitter